سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سیدعلی ایوب زاده – استادیار گروه تاسیسات آبیاری – دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرضا ظهیری – دانشجوی دوره دکتری رشته علوم و مهندسی آبیاری گرایش تاسیسات آبیاری، دا

چکیده:

رشد جمعیت، صنعت و کشاورزی از یک طرف و محدودیت منابع آبی از طرف دیگر باعث افزایش نمایی مصرف آب شده است بطوریکه تقریبا هر ده سال ، میزان مصارف آب دو برابر شده است محدودیت منابع آب ایجاب می کند که مدیریت این منابع با دقت بیشتری توام شود. از میان منابع آبی مختلف موجود، رودخانه ها مهمترین و مناسبترین منبع تامین آب می باشند. یکی ازموارد مهم مهندسی رودخانه ، مدیریت و کنترل سیل می باشد که با توجه به بحران آب موجود در بسیاری از نقاط جهان می تواند منشا فواید بسیاری باشد. بدین منظور باید پدیده سیل و مکانیزم آن و نیز روشهای مناسب تخمین جریانات سیلابی بطور صحیح و مناسبی تعیین شوند. مطالعات اخیر نشان داده است که روشهای معمول محاسبه دبی جریان رودخانه ها در مواقع سیلاب تحت شرایط هیدرولیکی معینی، فاقد دقت لازم می باشند دراین مقاله روشهای مختلف تخمین جریان سیلابی در دو مقطع رودخانه ای مورد بررسی قرار گرفته و روشهای مناسب معرفی و توصیه شده اند.