سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فخرالسادات امامی اوره – مرکز بهداشت غرب تهران
سیدمحمد طباطبایی – مرکز بهداشت غرب تهران

چکیده:

اولویت های بهداشت جامعه در مقاطع مختلف زمانی بعد از بروز بلایا حائز اهمیت ویژه اسـت . ایـن اولویـت هـا در دوره هـای زمانی – فصلی – مکانی و بسته به شرایط دموگرافیک جمعیت هدف در حال تغییر است . توجه به نیاز های اساسی بهداشت در هریک از مقاطع زمانی بعد ازوقوع بلا نقش تعیین کننده ای درسلامت جامعه تحت پوشش ایفا مـی کنـد . برنامـه ریـزی بـرای تــأمین و حفــظ ســلامت جمعیــت هــدف در محــور هــای کنتــرل بیمــاری هــا بهبــود تغذیــه و بهداشــت محــیط نیــاز بــه پایش ) ) monitoring دقیق شرایط فیزیکی و جوی درزمینه جغرافیایی منطقه دارد . این مقاله در حقیقت گزارشـی از عملکـرد یک تیم پنج نفره از کارکنان بخش بهداشت است . که به فاصله زمانی سه ماه بعد از وقوع زلزله در شهر بم حضور یافتند و برای یک منطقه ۱۴۰۰۰ نفری خدمات بهداشتی – درمانی ارائه کردند . محتوای این گزارش ترسیمی از وضعیت بهداشت منطقـه بـا توجه به اولویت ها و اقدامات لازم در این مقطع زمانی است که تک تک در اسلاید های گزارش به استحضار می رسـد . اپیـدمی از سایر مناطق بـه high risk در اردوگاه های اسکان – سوگ طول کشیده – گزیدگی ها – مهاجرت جمعیت های « پدیکولوز » منطقه زلزله زده از مهم ترین مسائل موجود بهداشت در این گزارش بود . تدارک تیم هـای سـیار و تـدوین برنامـه بـرای ارائـه خدمات بهداشت خانواده و بهداشت محیط ( ازجمله تنظیم خانواده ، آموزش بهداشت ، معاینات ع مـومی پوسـت و مـو ، نمونـه برداری آب و کنترل دفع زباله ها ) و گزارش عملکرد موفق ایشان ازنکات برجسته این گزارش است .