سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود شمسایی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، معاون مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب
محمدعلی امیربیکی – کارشناسی ارشد عمران مهندسی آب، کارشناس مطالعات پایه منابع آب شرکت سه

چکیده:

چکیده
عدم وجود منابع آبهای سطحی و استفاده الزامی از آبهای زیرزمینی استان جهتتامین تقاضاهای روزافزون آب در نتیجه برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی، نهایتًا منجر به افت سطح آب زیرزمینی گردیده که باتوجه به محدودیت این منابع روند فعلی نمی تواند ادامه یابد. لذا تنها تمسک به شیوههای مدیریتی و استفاده بهینه از منابع آب با در نظر گرفتن توسعه پایدار تا حدودی می تواند روند افت سطح آب را کاهش دهد. بر این اساس در راستای نیاز آبخوان یزد به ارزیابی بهره برداری، تخلیه ها و تغذیه های طبیعی و مصنوعی، مدل ریاضی سفره آب زیرزمینی دشت یزد تهیه گردید. در فرآیند مدلسازی ابتدا با استفاده از مطالعات پایه، مدل مفهومی این آبخوان تهیه شده و سپس باتوجه به خصوصیات آبخوان یزد از مدل Modflow در مدلسازی استفاده گردید. پس از تعیین شبکه های مدل، شرایط مرزی و شرایط اولیه و ورود داده های لازم از قبیل ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان، مدل اجرا گردید و سپس باتوجه به چاههای مشاهده ای و مقایسه نتایج حاصل از سطح آب منتج شده از مدل و ارقام مشاهده ای، مرحله واسنجی و کالیبراسیون مدل انجام گرفت پس از تهیه
مدل کالیبره شده از آن جهت مدیریت آبهای زیرزمینی استفاده گردید و عکس العمل آبخوان در شرایط بهره برداری فعلی و برداشت اضافی توسط مدل مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به شرایط آبخوان مشخص گردید هرگونه برداشت جدید از سفره باعث تشدید روند خسارت به منابع آب زیرزمینی منطقه و همچنین کاهش بیشتر آبدهی چاههای فعلی بهره برداری و تا حدی غیراقتصادی شدن بهره برداری از آبخوان خواهد شد.