سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساناز دشتی – کارشناس منابع آب – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
مجید خیاط خلقی – دانشیار دانشگاه تهران
داودرضا عرب – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

در مناطقی که استفاده تلفیقی از سفره آب زیرزمینی و رودخانه انجام می گیرد، سـفره آب زیرزمینـی در مواقـع کمآبیهای رودخانه به عنوان گزینه مناسبی جهت بهره برداری از منابع آب محـسوب مـی شـود . هـدف از ایـن تحقیق، تهیه مدلی است که بتواند با تلفیق بهینه از آب سطحی و زیرزمینی به خصوص در شرایط کـم آبـی هـا ، الگوی مناسبی را جهت بهره برداری ارائه کند . منطقه مطالعاتی در این تحقیق ، دشت ی در استان گیلان می باشدکه تامین نیاز آبی آن از رودخانه سفیدرود و سفره آب زیرزمینی انجام می شـود . در گـام اول شـبیه سـازی سیـستم رودخانه و سفره به صورت عددی انجام گردید . پس از مرحله کالیبراسیون و صحت سنجی مـدل ، بهـره بـرداری بهینه از سفره و منابع آب سطحی توسط مدل به ینهسازی و با استفاده از نتایج مـدل شـبیه سـازی و بـا بیـشینه در نظرگرفتن برداشت از آبخوان و رودخانه در مقیاس سالانه و ماهانه و برای شـرایط معمـول و کـم آبـ ی صـورت گرفت . نتایجی که از این تحقیق به دست آمد عبارت بود از مشاهده رابطه خطی بین برداشت از آبخوان و افت سطح آب توسط مدل شبیه سازی، افت شدید سطح آب با توجـه بـه آرایـش فعلـی چـاه هـای بهـره بـرداری در منطقه،امکان استفاده بیشتراز آبخوان با توجه به آرایش جدید چاه ها، ارائه دو نمونه آرایش پیشنهادی چاه هـای بهرهبرداری در قسمت های مختلف دشت برای شرایط کم آبی ها و تعیین مقـادیر بهینـه برداشـت از رودخانـه و آبخوان برای شرایط مختلف آبدهی رودخانه .