سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
علیرضا قلعه ای – استادیار دانشگاه ارومیه
مریم صالحی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:
رونق تولیدات و افزایش بهره وری ملی اهرمی است برای بهبود ارتقای استانداردهای زندگی و مقابله با تورم استفاده بهینه و موثرازتجهیزات مادی و نیروی انسانی ازطریق جدیدترین فنون و تکنیک های مهندسی و مدیریتی دریک فضای کاری مناسب راه رسیدن به هدف غائی سازمان ها یعنی ارتقای بهره وری را هموار می کند به کارگیری مدیریت بهره وری فراگیر با اجرای استراتژی بهبود مستمر درساختارهای سازمانی ارتقای بهره وری را بصورت نگرشی فرهنگی درمیان نیروی انسانی ازطریق توجه به سطح رفاه و آسایش و مشارکت آنان درامور تصمیم گیری سازمانی درتلاش برای افزایش تولیدات داخلی و مقابله با بحرانهای اقتصادی رواج خواهد داد. دراینمطالعه سعی شده است مفهوم بهره وری درقالب مدیریت فراگیر با رویکرد تولید ملی حمایت ازکاروسرمایه داخلی تبیین شود.