سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امین کرمی مقدم – کارشناسارشد مهندسی عمران –سازههای هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنرک
سمانه حاجی مشهدی – کارشناسارشد مهندسی آب -سازههای آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از آنجایی که با تغییر آبدهی رودخانهها، غلظت مواد محلول در آب نیز دستخوش تغییر قرار میگیرد، لذا در طول دورههای پر آبی و کم آبی، پارامترهای کیفیت آب رودخانه گرگانرود مورد بررسی قرار گرفته وسعی شده است تا با توجه به همبستگی بین آنها، این تغییرات به صورت یک تابع ریاضی تعریف گردد . با جمعآوری آمار خام ۱۰ ساله پارامترهای مورد نیاز، جهت تجزیه و تحلیل نحوه تغییرات آنیونها و کاتیونها در مسیر رودخانه گرگانرود، در ایستگاههای گنبد، قزاقلی و سد گرگان، دیاگرامهای کالینز و ویل کوکس ترسیم شدهاند . همچنین، رابطه ریاضی بین میزان هدایت الکتریکی آب آبیاری که از رودخانه گرگانرود تامین میشود و میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک در محل ایستگاهها محاسبه شده است و نتیجه این که، با در دست داشتن پارامترهای شیمیایی کیفیت آب این رودخانه با میزان آبدهی متفاوت در سال، میتوان با توجه به مقدار برآورد شده هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک، محصولات بهینه جهت کشت در اراضی مجاور رودخانه گرگانرود را تعیین کرد .