سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بنفشه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد گروه مهند سی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ضد عفونی آب یکی از مهمترین اقدامات اولیه در سیستمهای توزیع آب می باشد. هدف از این مطالعه، تنظیم مقدار بهینه میزان کلر در سیستم توزیع آب و نگهداری آن در کل فرایند آبرسانی می باشد. در این پژوهش، دو سیستم توزیع آب مورد بررسی واقع شده است. اولی شامل ۶ منبع ورودی، ۳۶ گره و ۲ منبع ذخیره و دومین سیستم، قسمتی از یک سیستم آبرسانی فرضی می باشد. پس از شبیه سازی مدل کیفی و محاسبه تابع هدف و پنالتیهای مربوطه، غلظت کلر بر حسب mg/li در گره های بحرانی و نیز در هر یک از منابع به روش الگوریت ژنتیک محاسبه و در قالب نمودار نشان داده شده است. همچنین سیستم مورد بررسی در سه مرحله با اندازه جمعیت، تعداد نسلها، احتمال پیوند و احتمال جهشهای متفاوت در ۳۳۶ ساعت اجرا شده و ضمن مقایسه نتایج حاصل از هر اجرا در قالب نمودار، سیکل هیدرولیکی مکرر در مورد هر سیستم، مشخص و در پایان اعداد مربوط به غلظت کلر در بهترین اجرای مربوط به هر یک از منابع به صورت جدول نهایی در پریودهای ۶ ساعته گردآوری و مورد تفسیر قرار گرفته است. به طوریکه در بهترین اجرا، بیشترین محدوده تغییرات غلظت کلر بین mg/li(0/2-0/8) ارزیابی گردید.