سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

خلیل جلیلی – پژوهشگر گروه هیدرولیک و منابع آب جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

چکیده:

خاکها برا ی استفاده ها ی گوناگون استعدادها ی متفاوت ی دارند . لذا برگز یدن بهتر ین شیوه ها برا ی بهره بردار ی درست از خاک بخش ی مهم از مدیریت خاک است. مدیریت خاک شامل اعمال روش هایی بر روی خاک است تا علاوه بر حفظ خاک سود به دست آمده را به حداکثر برساند. مدیریت به ینه منابع بو یژه خاک یکی از راهکارهای فراروی مدیران و حافظان خاک است که بتوانند با استفاده صحیح از زمین، علاوه بر حفظ خاک و توسعه پا یدار آن میزان سودآور ی را در واحد سطح به حد ب یشینه خود برسانند . بر اساس ا ین دیدگاه بهینه ساز ی کاربر ی اراضی درجهت استفاده از پتانسیل و قابلیت اراضی و پیشنهاد الگوی مدیریتی بهینه در کاربری های مختلف با توجه به شرایط حاکم بر منطقه، یکی از موضوعات ی است که طی چند سال اخیر مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران کشور قرار گرفته است و مرور ی بر نتا یج حاصل از این پژوهش و برخی از پژوهش ها ی صورت گرفته در ا یران به عنوان چارچوب کلی اهداف مورد نظر ا ین مقاله در تب یین نقش مد یریت به ینه خاک و ا ثرات قابل توجه آن در توسعه پایدار حیات و محیط زیست مد نظر قرار گرفته است.