سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه صمدی بهرامی –
وحید کرمی –
علی حسین زاده دلیر –

چکیده:

در راستای مدیریت اصولی و بهینه آب در بخش کشاورزی، بررسی راهکارهای استفاده بهینه از آب در شبکه های آبیاری و زهکشی از طریق بازنگری در تخصیص منابع آب، مدیریت عرضه و تقاضا، برنامه ریزی دقیق و به هنگام تحویل آب در کنار سایر بخشهای مدیریتی، لازم و ضروری میباشد. در این مقاله، از میان جنبه های مختلف مدیریتی، به مدیریت تحویل آب در این شبکه ها پرداخته شده و به عنوان مطالعه موردی، سیستم مدیریت تحویل آب در قطعه RMC شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز تهیه شده است. برای این منظور با تهیه بانک اطلاعاتی در محیط GIS وپایگاه داده ای SQL Server و برنامه نویسی جداگانه ای در محیط ویژوال بیسیک، ضن اعمال ساده ساز یهای منطقی در برنام هریزی آبیاری، سیستم مدیریت تحویل آب، بر اساس روش مناسب توزیع، طراحی شده و به عنوان خروجی سیستم، برنامه تحویل آب به قطعات زراعی در کانا لهای این شبکه آبیاری ارائه گردیده است. این سیستم همچنین قادر است مقدار آب مورد تقاضا را با منابع آب قابل دسترس مقایسه نموده و در شرایط کم آبی با توجه به مقدار آب قابل دسترس و اهمیت و ارزش اقتصادی محصول، مقدار آب و یا زمان تحویل را تعدیل نماید.