سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

منصور زیبایی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
غلامرضا سلطانی – استاد و استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد بخشوده – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

جهت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب، توجه عمومی معطوف به سیاستهای مدیریت عرضه نظیر ساختن سد، شبکه های آبیاری و برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی می باشد. از آنجا که بدلیل شرایط اقلیمی کشور پرداختن به سیاستهای مدیریت عرضه آب به تنهایی کافی نیست، در این مطالعه ، اثر بخشی سیاستهای ممدیریت تقاضای آب در سطح مزرعه با بکارگیری مدل مطلوبیت – کارا (UE) که امکان لحاظ نمودن چندین استراتژی آبیاری برای هر محصول در آن فراهم شده است، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر چند اثر بخشی پاره ای از سیاستهای کمتر از میزان مورد انتظار است اما در مقیاس سیاستهایی وجود دارند که می توانند اثر مقابل توجهی بر تعدیل تقاضای آب داشته باشند.