سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی خوزین – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کنول

چکیده:

این مقاله اقدام به معرفی و بسط طرح تقاطع CAM-Iمی نماید.فعالیتهای مختلف محور سیتم هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتها نیز سرانجام موجب سود آوری ازطریق موضوعات هزینه یابی می شوند . به کارگیری اطلاعات گرفته شده از CAM-Iباعث می شود که به هزینه های فرایندهای مختلف تولید وخدمات نیز توجه ویژه ای شود . تحلیل فرایندها در مدیریت بر مبنای فعالیت، اطلاعات غیر مالی شامل اطلاعات عملیاتی در مورد فعالیتها ، ورودی ها ، خروجی ها ، محدودیتها وتوانایی ها را ارائه میکند. چنین مواردی باعث می شود که سیستم های مبتنی بر فعالیت فراتر از یک ابزار گزارشی به یک ابزاز تکنولوژی اقتصادی تر تبدیل گردد. همچنین باید دانست که در بسیاری از موارد کاهش دادن تعداد محرکهای هزینه، به صرفه جویی در هزینه ها نمیانجامد. محرکهای هزینهف براحتی میزا مصرف هزینه ها را نشان می دهند ولی لزوما" به معنی این نیست که از طریق آنها بتوان هزینه ها را کاهش داد، بلکه هزینه ها به وسیله اصلاح روشهای تولید و فرایند های پاسخگویی به مشتریان و استراتژی ها ، کاهش می یابند. نقاط CAM-Iبا تاکید به این که ABM/ABCابزاری است برای تصمیم گیری بهتر ، ارزیابی وتجزیه وتحلیل ، به اثر بخشی بیشتر سیستم های بر مبنای فعالیت کمک می کند. اهمیت تخصیص هزینه های تولید به فرایندها ، قبل از پرداختن به طرح های بهبود مستمر و مدیریت کیفیت جامع ، باید فهمانده شود زیرا با وجود انکه تلاش در جهت بهبود ، مورد نیاز وعملی بایسته است ، لکن بدون در اختیار داشتن داده های مربوط و صحیح نمی توان اثرات تلاشهای در جهت بهبود وکفایت انها رادر سازمان پیش بینی و محاسبه کرد ویا از فرصتهای بهبود به بهترین شکل استفاده نمود.