سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهران نژادجوادی پور – کارشناس ارشد مدیریت شهری و مشاور شهرداری منطقه ۱۳ تهران

چکیده:

تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان ها و شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک چهارگانه- شامل فرصت ها و تهدیدات برون سازمانی و نقاط قوت و ضعف درون سازمانی- یکی از ارکان اساسی فرایند برنامه ریزی ایتراتژیک توسعه«خدمات الکترونیک شهری» در سطح شهرداری های مناق تهران امجام پذیرفته است. بدین منظور نخست به بررسی اجمالی ادبیات و تشریح جهارچوب علمی تحقیق پرداخته و سپس یافته های مراحل مختلف پژوهش ارائه شده است. طی مراحل تحقیق ابتدا حوزه های برون سازمانی و درون سازمانی دارای تاثیرات احتمالی بر توسعه خدمات الکترونیک شهری تعیین گشته و سپس عوامل استراتژیک سوق دهنده موجود در زمینه شناسایی شده است. پس از آن اثر بخشی و اهمیت نسبی هر یک از عوامل در حیطه صنعت مربوط و نحوه مواجهه و مدیریت هر عامل توسط شهرداری های مناطق مطابق الگوی«ماتریس های ارزیابی عوامل خارجی و داخلی» مورد نیاز قرار گرفته است. بدین ترتیب ضمن تحلیل و جکع بندی یافته های پژوهش عوامل استراتژیک چهارگانه بر اساس عملکرد آنها رتبه ندی شده و مهمترین فرصت هاا و تهدیدات برون سازمانی و همچنین نقاط قوت و ضعف های سازمانی شهرداری های مناطق در راستای توسعه خدمات الکترونیک شری در سطح مناطق تهران معرفی شده است.