سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا جلالیان – زنجان، دانشگاه زنجان گروه جغرافیا
محمودرضا گنجی پور – زنجان، دانشگاه زنجان گروه جغرافیا

چکیده:

در کشورهای درحال توسعه و از جمله کشور ما دولت به مفهوم جدید خود، با در اختیار داشتن کلیه نهادهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، اداری و از طریق تدوین برنامه های توسعه نقش مهمی را در مدیریت توسعه کالبدی جامعه روستایی ایفا می نماید. در این مقاله چگونگی مدیریت توسعه کالبدی مناطق روستایی بررسی و تحلیل شده است. هدف از این بررسی تحلیل وضعیت موجود توسعه کالبدی روستایی، شناخت روش های بهبود نظام مدیریت توسعه کالبدی روستایی و همچنین آشنایی با سیاست های نهادهای مسئول توسعه کالبدی روستایی است. تحقیق حاضر به طریق کتابخانه ای انجام گردیده و روش آن توصیفی و تحلیلی است.