سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی عباسی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
محمود هوشمند – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله برنامه ریزی تولید در محیط تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی بازار با هدف افزایش بهره وری سیستم تولیدی از طریق بهینه سازی ترکیبات تولید، به منظور حداقل سازی هزینه های کمبود و نگهداری مورد بررسی قرار می گیرد . در این مقاله مدلی عدد صحیح غیر خطی دو مرحله ای جهت برنامه ریزی تولید محصولات مختلف ارایه می گردد . در مرحله اول مدل سطح موجودی بهینه برای هر یک از محصولات با توجه به ملاحظات سیستم تولید و بازار، تعیین می گردد و در مرحله دوم مدل، با توجه به سطح موجودی در دسترس از هر یک از محصولات، ترکیب
بهینه تولیدات به گونه ای تعیین می گردد که محدودیت های سیستم تولید رعایت گردد و سطح بهینه موجودی به صورت آرمان، محقق گردد .