سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

وحید محمودیان عطاآبادی – شرکت نفت و گاز اروندان
مرتضی آقابابایی – شرکت نفت و گاز اروندان
سعید سجادیان – شرکت نفت و گاز اروندان
فرهاد صادق زاده – شرکت نفت و گاز اروندان

چکیده:

افزایش راندمان حفاری و بالتبع کاهش مدت زمان آن یکی از اهداف اساسی و مهم در صنعت حفاری می باشد ، به طوریکه اکثر فن آوری های نوین و تجهیزات و روش های جدید در راستای نائل شدن به این هدف طراحی و بکارگرفته می شو د. اهمیت کاهش مدت زمان حفاری در کشور ایران از دو منظر قابل تامل می باش د. ۱ – کاهش مدت زمان حفاری نسبت مستقیم با کاهش هزینه حفاری دارد که در نهایت به کاهش هزینه های مرتبط با توسعه و اکتشاف میادین نفت و گاز در قسمت تحت الارضی منجر می شود . ۲ – از آنجاییکه تعداد دکل های فعال نسبت به م یزان چاه های مورد نیاز برای حفاری بمنظور اکتشاف و یا توسعه میادین کافی نمی باشد، کاهش مدت زمان حفر یک چاه سبب حفر چاه های بیشتر در یک زمان مشخص توسط یک دکل می شود. حفر چاه های بیشتر در یک میدان در مرحله اکتشاف سبب کسب اطلاعات بیشتر و کاملتر از خصوصیات مخزن و برآورد درست تر میزان ذخیره نفت در جای مخزن دارد و در مرحله توسعه میدان سبب امکان اجرای سناریوهای مختلف تولید و اعمال روش های نوین مدیریت مخازن می شود که در هر دو مرحله به صیانت از مخازن ختم می شو د .. در این مقاله ابتدا اقدامات و روش های مطرح در جهت مدیری ت عملیات حفاری و افزایش راندمان حفاری بیان می شود، سپس نتایج تحلیل و بررسی میزان اثر بخش بودن انجام این اقدامات در یکی از میادین در حال توسعه در جنوب غربی ایران ۲% زمان حفاری را در میدان مورد مطال عه کاهش داده ارائه می شود بکار گیری اصول مدیریت جامع عملیات حفاری حدود ۲ است .