سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد دانشکده عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، خیابان انقلا
علی مریدی – دانشجوی دکترای عمران – مهندسی آب، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه ص
آزاده احمدی – دانشجوی دکترای عمران – مهندسی آب، دانشکده عمران، پردیس فنی، دانشگاه ت

چکیده:

برای کاهش خسارات سیل لزوم توجه به طرح های منطقه ای مهار سیلاب و توسل به روش هایی نظیر احداث سدهای مخزنی و ساماندهی رودخانه و نیز فعالیتهای غیرسازه ای جهت تعـدیل سـیل بعنـوان اقـدامات اساسـی و بنیـادین در مدیریت کنترل سیلمطرح می گردد . در این مقاله با هدف مدیریت جامع سیلاب، حوزه آبریز رودخانه کـاجو واقـع در بلوچستان جنوب ی که تحت تاثیر بارش های مانسونی می باشد، به عنـوان مطالعـه مـوردی انتخـاب شـده اسـت . در راستای تعیین برنامه های مدیریت جامع سیل در حوزه آبریز رودخانه کـاجو، عـلاوه بـر مطالعـات پایـه هواشناسـی و
هیدرولوژی، مطالعات تخصصی هیدرولیک ، کاربری بستر و حاشیه رودخانه و مهندسی ر ودخانه نیز انجام شـده اسـت . در این مقاله به منظور شبیه سازی هیدرولوژیکی حوزه آبریز از مدل بـارش ‐ روانـاب HEC-HMS اسـتفاده شـده و برای تعیین سیلابدشت به ازای سیلاب با دوره بازگشت های مختلف و همچنین خـسارت هـای ناشـی از آنهـا از مـدل . استفاده شده است HEC-RAS به منظور ت عیین سیاست های مدیریتی بلند مدت و میان مدت، با درنظر گرفتن اندرکنش و هزینه های مختلف سازه ای و غیرسازه ای مدیریت سیلاب، ترکیب بهینه ای از این گزینه ها بر مبنای کمترین امید ریاضی خـسارت مـالی و تلفـ ات جانی برای رودخانه کاجو پیشنهاد گردیده است . همچنین برای افزا یش آمادگی سیستم در هنگام وقوع سیلاب ، یـک سیستم هشدار سیل برای رودخانه کاجو تدوین گردیده که بر مبنای آن نحوه بهره برداری از سد زیردان و همچنـین ایستگاه های بارانسنجی و آبسنجی مورد نیاز جهت تکمیل سیستم هشدار سیل پیشنهاد شده است . از نتایج جـامع نگـری
در مولفه های مختلف حوزه آبریز شامل پیش بینی های هواشناسی، مدل های بارش – رواناب، روندیابی هیـدرولیکی و هیدرولوژیکی مخزن و رودخانه و تحلیل های اقتصادی دستورالعمل سیستم هشدار سیل تدوین شده است .