سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید محمد هاشمی – دانشجوی کارشناس ارشد محیط زیست
کتایون ورشوساز – دانشجو دکتری مدیریت محیط زیست

چکیده:

در بین مواد ذائد تولیدی در شهرها مواد ذائد عفونی با توجه به کارکردهایشان و هزینه هایی که این مواد بر بخش های مختلف جامعه از جمله سلامت بهداشت رفاه بر آسایششهروندان می گذارد جایگاه خاصی را به لحظ مدیریت دفع می پذیرد.طرح هایی همچون تفکیک بازیافت و سوزاندن به تنهایی نمیتواند گره گشایمدیریت این مواد در بخشهای مختلف از جمله بیمارستان ها درمان گاه ها کلنیک ها مطب ها و آزمایشگاه ها باشد.خطرات این موادبرای تمامی جامعه بالاخصافرادی که در ارتباطند اهمیت اینمواد را بیشتر مطرح مینمایند.با گسترش و پراکندگیمراکز درمانی کوچک در سطح شهر ها و تعدد خدمات درمانی ارائه شدهدر این مراکز با توجهبه نگرش ایمن سازی این زائدات ناشی از خدمات درمانی لازم استبه صورت جدی مدیریت این مواد به عنوان پر خطر پیگیری کرد.با توجه به قانون مدیریت پسماندو موارد فوق میتوان با استفاده ازابزار مدیریتیمانند مدیریت جامع واد ذائو iswmو hse با کارکرد های کم هزینه ایمن مستمر و نظارتی به مدیریت این مواد پرداخت.منطقه ۱ شهرداری اهواز که به دلیل تعدد زیاد مراکز پزشکی مورد مطالعه قرار گرفت در مینا تمامی مراکز درمانی آزمایشگاه هابه عنوان مراکز نمونهمطالعاتی انتخاب گردید دلیل انتخاب آنهادارا بودن انواع طبقه های مواد عفونی و قابلیت دسترسی بهتر جهت انجام انالیزها بوده.مطاله از دو روش تکمیلپرسشنامه و انالیز مواد ذائد بود.متوسط تولید مواد ذائد جامد به ازای هر نفر ۱۰۰ تا۱۵۰ گرم است.در مرحله انالیز دو دسته مواد شناسایی شد دسته اول زباله های قسمت اداری و بعدیزباله های آزمایشگاهی که وزن زباله های دسته اول در ۳ مرحله انالیزبیشتر از دسته دومبود که مقادیر دسته اولو دوم به ترتیب مرحله اول ۲٫۵kg و ۱٫۵ مرحله دوم ۲ kg و ۱٫۴ و سوم ۲ kg و ۲ بودند.از نتایج میتوانبه عدم جمع آوریاین مواد به صورت جداگانه در سطح منطقه اشاره کرد.عدم آموزش افراد متولی جمع آوری چه در مراکز درمانی و چه کارگران شهرداری نسبت بهخطرات و نحوه برخورد با این مواد بود از دیگر موارد مخلوط کردن این مواد با سایر مواد زائد جامد به دلیل وجود افراد جمع اوری کننده مواد بازیافتی در اهواز که خطرات بسیاری در پی دارد.