سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیامک عقلمند – د
فیض اله اکبری – عضو هیات علمی دانشکدة بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم

چکیده:

اصطلاح » توسعة پایدار « به جهت اهمیت ویژة خود امروزه بیش از هر چیزی به گوش می رسد . محور هر توسعه ای » انسان « است . در جهان کنونی تنها انسانهای » توانمند « که درصد ک می از مردم را تشکیل می دهند، می توانند منشا تغییر و حرکت به سوی توسعه باشند