سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران خداپرست – دانش

چکیده:

محدودیت منابع انرژی فسیلی موجود در جهان از یک سو و تبعات زیست محیطی ناشی از اینگونه سـوختها باعـث توجه جهانی به بحث کاهش و بهینه سازی مصرف حامـل هـای انـرژی شـده اسـت . بخـش سـاختمان از عمـده تـرین مصرف کنندگان انرژی در میان دیگر بخشهاست، در بین ساختمانهای موجـود سـاختمانهای اداری باتوجـه بـه مصـرف بالای انرژی خصوصاً در فصول گرم سال در مناطق جنوبی کشور از جمله پرمصرف ترین ساختمانهای کشور میباشند لـذا چنانچه بتوان در راستای کاهش مصرف انـرژی در سـاختمان اقـداماتی را در طراحـی، اجـرا و نظـارت انجـام داد و بـا
بهره گیری از مصالح سازگار و متناسب با شرایط اقلیمی پتانسیل های محیطی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر نظیـر انـرژی خورشیدی میتوان استفاده نمود قطعاً درصد بالائی از انرژی ذخیره شده و علاوه بر رعایت اصـول توسـعه پایـدارازتبعات سوء زیست محیطی نیزمیتوان جلوگیری نمود . در این مقاله یکی از ساختمانهای ستادی شرکت ملی مناطق نفتخیز بعنوان یک نمونه آمـاری مـورد بررسـی قرارگر فتـه است و با نگاهی جامع نگر اقدامات مدیریتی درخصوص اصلاح پوشش ساختمان، عـایق کـاری، اسـتفاده از شیشـه هـای رفلکس و دوجداره و نیز بکارگیری صحیح دستگاههای سیستم تهویه مرکزی بررسی شده است .