سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمسعود منوری – عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
همایون رضامدنی شاهرودی – سرپرست معاونت آموزش و پژوهش سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران
محسن امیری – کارشناس ارشد سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران

چکیده:

با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از بودجه مدیریت مواد زاید جامد شهر تهران صرف هزینه های جمع آوری و حمل مواد زاید جامد می گردد ارزیابی این سیستمها و شناخت تاثیرات متقابل آن بر دیگر عناصر موظف در مدیریت مواد زاید جامد، نقش مهمی در کاهش و حل مشکلات مدیریتخدمات شهری به دنبال خواهد داشت. در این راستا به منظور ارائه راهکارهای عملی بهینه سازی وضعیت موجود جمع آوری موادی زاید در سطح محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران با استفاده از مطالعات میدانی، جمع آوری آمار، شناسایی اقدامات جمع آوری و تجزیه و تحلیل آنها در سطح نواحی مختلف در این منطقه انجام شد. بر اساس یافته ها در سال ۱۳۸۰ مشخص گردید که : در مدت زمانی یک ماه ۱۳۸۰ در ناحیه ۱ مقدار ۹۳۴ تن، در ناحیه ۲، ۵۶۰ تن و در ناحیه ۳، ۵۱۸ تن انواع زایدات توسط خودروهای موظف به ایستگاه انتقال حمل شده است. طبق یافته های متوسط وزنی و زمانی حمل زایدات توسط خودروهای مختلف در سطح منطقه، شهرک چشمه بعنوان پایلوت در نظر گرفته شد که با استفاده از نرم افزار رایانه ای و بر اساس بافت و سازه های مسکونی و کاربرددی های دیگر در ۳۲ بلوک موجود و نیز زایدات تولیدی، به کار گیری دو سرویس نیسان طرح و یا یک سرویس خاور طرح باروش نیمه مکانیزه و از سیستم مکانیزه در شرایط تامین تجهیزات آن در آینده، جمع آوری کلیه زایدات تولیدی میسر میباشد.