سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلی جزایری – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابراهیم افشاری – دانشجوی دکترا دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
یاسر ملایی برزی – دانشجوی دکترا دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دانسیته قدرت ، مشخصه سنجش عملکرد پیل سوختی است و مدیریت حرارت به شدت بر این مشخصه پیل تاثیر می گذارد و بایدمورد توجه قرار گیرد. برای بررسی مدیریت حرارت و تاثیر دما بر عملکرد پیل در این مقاله یک مدلغیر ایزوترمال از پیل سوختیغشا پلیمری (PEM) شامل هیدراته بودن غشاء مخلوط سهگانه گازهای واکنشگر، تغییر فاز آب در الکتروها همراه جریان گاز غیر اشباع بسط داده شده است. بدین منظور معادلات بقا جرم، ممنتم ، اجزا شیمیایی، انرژی و پتانسیل الکتروشیمیایی به صورت کوپل ، یک بعدی و در نواحی پنج گانه پیل شامل لایه های پخش گاز آند و کاتد، کاتالیست های اند و کاتد وغشا این این لایه ها به روش عددی و باقرار دادن فرضیات مناسبی روی مدل حل شده اند. با حل این معادلات تغییرات دمای پیل در نواحی مختلف بدست آمده و تاثیر آن بر پارامترهای مختلف پیل سوختی بررسی شده است. در پایان مدل با نتایج آزمایشگاهی موجود در مراجع مقایسه و نشان داده شده که نتایج شبیه سازی عددی سازگار بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.