سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر پورمعلم – دکتری حمل و نقل و ترافیک، استادیار و عضو هیئت علمی
محمد هاشمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

مدیریت در بخش لجستیک بار همواره یک مسئله چند بعدی است که نیازمند نگرشی عمیق و با تصمیم گیری پویا با درک و لحاظ کلیه جوامع موثر در موضوع را فراهم می سازد. فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی توانایی برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است. این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را بصورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیار های مختلف کمی و کیفی را در مسایل دارد. در این تحقیق مبتنی بر اصول مبانی حمل و نقل بار در پایانه های لجستیکی و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم سازی جهت ارتقاء افزایش بهره برداری از سیستم پایانه ای لجستیک بخصوص ظرفیت استوار بوده است. که در یک فضای نمونه آزمایشی مشخص موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل و بهره مندی از آنها مورد تجزیه و تحلیل از قبیل: ساختار سلسله مراتب، مقایسه های زوجی (اهمیت، ارجحیت، درستنمایی)، (کلامی،گرافیکی، عددی)، (بهبود ناسازگاری، بهترین انطباق)، ترکیب وزنها (تلفیق)، و تحلیل حساسیت (کارایی، پویا، شیب، دو بعدی، و اختلاف)، قرار می گیرد.