سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا خانکه –
رخشنده محمدی –
فضل ا… احمدی –

چکیده:

مدیریت موثر سلامتی در بلایا بستگی به پیش بینی و شناسایی مشکلات حاصل از بلایا و در نظر گرفتن امکانات در زمان و مکان مناسب ومقتضی دارد. با وجود اینکه ایران کشوری بلاخیز است و می توان آن را یکی از مستعدترین کشورهای جهان از نظر وقوع بلایا دانست، بررسی های انجام شده در خصوص ارائه خدمات سلامتی در بلایا معرف عدم هماهنگی در تامین و ارائه خدمات بهداشتی درمانی است. لذا بررسی مدیریت خدمات سلامتی در بلایا بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله که قسمتی از یک مطالعه بزرگتر می باشدسعی شده است بر اساس تجربیات ارائه دهندگان خدمات سلامتی در بلایا عوامل موثر در مدیریت خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایا بررسی شود.
روش : پژوهشگر حاضر به روش گراندد تئوری انجام شده است. مشارکت کنندگان ۱۶ نفر شامل ۴ نفر پرستار، ۲ نفر روانپزشک ، ۱ نفر اپیدمیولوژیست ، ۱ نفر مددکار ، ۱ نفر روانشناس، یک نفر متخصص بهداشت، ۱ نفر کارشناس ارشد بهداشت، ۱ نفر بهیار، ۳ نفر از اهالی بم و یک نفر پزشک عمومی بودند. از کل مشارکت کنندگان ۱۴ نفر مرد و ۲ نفر زن و میانگین سنیآنها ۳۷ سال بود. کلیه مشارکت کنندگان حداقل تجربه حضور دریک بلیه را داشتند برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختارمند استفاده شد. کلیه مصاحبه ها ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نویس شده و با استفاده از روش استراوس و کوربین تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: مسئله مدیریت در ارائه خدمات سلامتی مورد تاکید مشارکت کنندگان درمطالعه قرار داشت و در ارتباط با این مفهوم مهم برنامه ریزی ، سازماندهی، هماهنگی و مشارکت سایر کشورها مطرح شد. نبود برنامه و نظم در ارائه خدمات سلامتی، نبود تقسیم کار، مشخص نبودن وظایف، تداخل کار و همپوشانی، موازی کاری، عدم هماهنگی بین مدیران و ارائه دهندگان خدمات، خود محوری، ناتوانی سازمان ملل در هماهنگی و جلب مشارکتهای بین الملی موانع اصلی تامین خدمات سلامتی مورد نیاز بازماندگان در زمان وقوع بلایاست و مدیریت مناسب با توجه به برنامه ریزی و کسب آمادگی قبلی بر مبنای تجارب قبلی و اطلاعات حاصل از بررسی منطقه، برنامه ریزی و تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات تامین نیروی انسانی کافی، تقسیم کار صحیح و سریع، برقراری ارتباط از بدو ورود، هماهنگی از ابتدا درون و بین گروهها و استفاده از اطلاعات برای انجام هماهنگی، برخورد مناسب و قدردانی از خدمات گروههای خارجی و برقراری ارتباط مناسب با آنها می تواند خدمات سلامتی را در زمان وقوع بلایا تسهیل کند.
بحث: با توجه به اینکه مسئله مدیریت در ارائه خدمات سلامتی مورد تاکید شرکت کنندگان قرار داشته و از طرفی مدیریت مناسب نقش مهمی در ارائه خدمات سلامتی هماهنگ، منسجم، در دسترس و مستمر دارد، در نتیجه کسب آمادگی از قبل، توجه به اهمیت برنامه ریزی ملی، استانی و محلی، تامین نیروی انسانی کافی و تقسیم کار صحیح و سریع برای ارائه خدمات سلامتی، هماهنگی نیروها و تجهیزات ، انجام هماهنگی توسط ستاد مرکزی بلایا واقع در محل به همراه جلب مشارکت بین المللی با برخورد مناسب زمینه را برای ارائه مدیریت مناسب خدمات سلامتی در بلایا فراهم می کند.