سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سعید یزدانی – دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
موژان حق شنو – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر، از دیرباز در پهنه وسیع کشورهای مختلف به خصوص کشورهای مستقر در مناطق گرم و خشک به کرات وقوع یافته و می یابد . ایران تا به امروز ۱۷ بار خشکسالی را تجربه نموده که بدتر ین آنها در سال ۱۳۷۸-۱۳۷۹ روی داده است، درآن سال م یانگین بارندگی سا لانه از ۱۳۸/۳ م یلیمتر فراتر نرفت . لذا این پد یده ز یان ها ی جبران ناپذی ری بر بخش کشاورز ی وارد می نماید . به علاوه اعمال مدیریت های ناکارآمد فنی و استفاده از استراتژی های نامناسب، زمینه را برای بروز خشکسالی های بعدی به طرز فزاینده ای فراهم می ن ماید . در تحق یق حا ضر هدف شناخت مدیریت خشکسال ی و در نت یجه ارائه راهکارها یی برا ی مقابله با خشکسال ی می باشد، به گونه ا ی که م یزان
خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از خشکسالی کاهش یابد . روش تحقیق به کار رفته در تهیه و تدوین این مقاله از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و در راستای فراهم نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای – اسنادی استفاده شده است . لذا ابتدا مرور و بررسی مختصری بر اثرات خشکسالی در ا یران و جهان داشته و سپس بر اساس نتای ج به دست آمده پیشنهاد نمودیم که جهت کاهش اثرات خشکسالی سیاست هایی در روستاها اعما ل نمایند که وابستگی روستاییان به درآمدهای کشاورزی را کاهش دهند و از سوی دی گر هزینه و وقت لازم جهت تحقیق در زمینه خشکسالی و در نتیجه پیش بینی آن تخصیص داده شود تا با اقدامات به موقع بتوان میزان خسارات ناشی از آنها را به حداقل رساند