سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی میرخلف – مسئول گروه مهندسی صنایع مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی اصفهان

چکیده:

در مدیریت پروژه های تحقیقاتی غالباً مدیر و اعضا تیم پروژه با مسائلی برخورد می کنند که حل آنها مستلزم به کاربردن خلاقیـت درطول پروژه می باشد . از آن جاییکه این پروژه ها برای اولین بار اجرا می شوند، تقویت خلاقیت تیم پروژه می تواند تأثیری تعیینکننـده در روند پیشرفت پروژه داشته باشد . نقش مدیر پروژه به عنوان فردی که در موفقیت و شکست پروژه تأثیری بهسزا دارد بـه رسـمیت شناخته شده است [.۱] در این مقاله سعی می شود تا با بررسی ادبیات موضوع خلاقیت ، رهبری و خلاقیت، و مـدیریت پـروژه نقـش مدیر پروژه در مدیریت پروژه های تحقیقاتی از دو بعد مورد بررسی قرار گیرد ، یکی از بعـد حـل خلاقانـه مـسائل و دیگـری از بعـد درگیرنمودن تیم پروژه در فرایندهای خلاقانه . از آن جایی که این تحقیق به صورت میدانی انجام نشده است لذا کـاربرد مـؤثر آن را میتوان از طریق پیادهسازی اصول مطرحشده در این مقاله مورد بررسی بیشتر قرار داد