سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود بینش – شرکت ساپکو

چکیده:

امروزه مدیریت نوآوری و دانایی به فعالیت اصلی شرکت ها برای دست یابی به مزیت رقابتی تبدیل شده است. نوآوری در صنایع فناوری محور به صورت فعالیتی جهانی در آمده و کشش بازارهای هدف، سبب تغییر الگوی جریان دانائی در فرایند نوآوری شده است. پارادایم جدید در مدیریت دانائی عبارت است از کاربر محوری و یادگیری تعاملی و فرافرهنگی. بنابراین در شرکت های بزرگ و بویژه شرکت های فراملیتی باید سیاستی اتخاذ نمود که دانائی روشن و روشمند به اسانی بین گروه ها و واحدهای مختلف R&D که در سطح جهان توزیع شده اند جریان یابد. فعالیت های نوآوری از طریق یادگیری سازمانی باعث ایجاد دانائی می شود. بدیهی است علاوه بر جنبه های عینی و محتوای دانائی که به روشن یا مبهم بودن دانائی می انجامد، چگونگی تفسیر و تعبیر وبکارگیری دانائی، یعنی درجه همبستگی و پیوستگی تفسیری آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. توزیع جخانی فعالیت های R&D هنگامی میسر است که دانائی روشن و روشمند باشد و با کار تیمی موثر جهانی به کار گرفته شود.