سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش توسعه مبتنی بر دانایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید متقی طلب – استادیار دانشگاه گیلان و سرپرست پارک علم و فناوری استان گیلان
فاطمه بلالایی – معاون فناوری پارک علم و فناوری استان گیلان – رشت

چکیده:

در برنامه چهارم توسعه کشور ، عنصر دانایی به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی معرفی شده است . در نظام های توسعه ای مبتنی بر دانش، مدیریت دانش(Knowledge Management)مولفه کلیدی در راهبرد توسعه ای تلقی میشود. بجهت ،ناهماهنگی بین مراکز علمی، تحقیقاتی ، صاحبان فن و اندیشه از یکطرف و نهادهای متکفل اجرای برنامه توسعه ازطرف دیگر، و نیز فقدان راهبرد مشخص و مدون، زیر ساخت های اجرایی برنامه با چالش های جدی مواجه میباشد. با این وصف لازم است الگوی بومی مدیریت دانش، فناوری و نوآوری متناسب با شرایط و پتانسیل های ویژه برای ایجاد و تقویت ساختار نظام ملی نوآوری همراه با ترویج فرهنگ کارآفرینی طراحی و اجرا گردد. چالش اصلی در رابطه با اعمال راهبرد مدیریت دانش در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از جمله ایران، چگونگی تولید و مدیریت بر دانش است. اگر بپذیریم که مدیریت دانش بستر کسب مهارت و رقابت پذیری پویاست، برای پیاده سازی موثر مدیریت دانش، لازم است ۶ محور ساختاری اصلی شامل : منابع دانش، نظام های مدیریت دانش، دانش سازمانی، مدیریت نوآوری، سرمایه فکری،و زمینه های سازمانی، مورد توجه قرار گیرد. ایجاد چنین ساختاری به مطالعه تطبیقی و طراحی مدل متناسب با شرایط و ویژگیهای بومی در برنامه های توسعه اقتصاد دانایی محورنیاز دارد.