سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ایمان نادری – مرکز مطالعات تکنولوژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه به دانش به عنوان سرمایهی اصلی سازمانها و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار نگریسته شده و در دنیای پر تحول کسبوکار، روزبهروز بر اهمیت بحث مدیریت دانش در سازمانها افزوده میشود. با این وجود، در اغلب شرکتهای کوچک و متوسط این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این گونه شرکتها ویژگیهای منحصربه- فردی دارند که بر نحوهی مدیریت استراتژیک دانش در آنها تأثیر میگذارد؛ لذا مدیریت دانش در آنها با سازمانهای بزرگ تفاوت دارد. به دلیل ساختار ساده و اندازهی کوچک، مدیریت دانش داخلی درSMEها ساده و فاقد پیچیدگی است. امامشکل اصلی در مدیریت دانش خارجی، به ویژه در فرآیند اکتساب دانش خارجی میباشد. در بسیاری از کشورهای پیشرفتهی صنعتی، اقدامات گستردهای در جهت حمایت ازSME ها در این زمینه صورت گرفتهاست. در ایران نیز وزارت صنایع و معادن در صدد راهاندازی یک شبکهی دانش در بخش صنعت میباشد تا از فرآیند اکتساب دانش خارجی برای صنایع کوچک حمایت کند. در همین راستا، پروژهای توسط وزارت صنایع و معادن و در مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف تعریف شد تا ضمن انجام مطالعات و بررسی الگوهای حمایتی در کشورهای پیشرفتهی صنعتی، مدل مفهومی برای ایجاد چنین شبکهای استخراج شود. در بخش اول این پروژه، تجربیات موفق و اقدامات صورت گرفته توسط سازمانهای دولتی و وزارتخانههای متولی صنعت در برخی کشورهای صنعتی (مالزی، آمریکا، ژاپن، کرهجنوبی و اتحادیهی اروپا) بررسی شدهاست. در این مقاله، ها، نتایج حاصل از این بخش آورده شده است. نکته- SME پس از ارائهی مباحث نظری در بحث مدیریت دانش استراتژیک در ی حائز اهمیت این است که با وجود تنوعی که در روشهای تأمین دانش وجود دارد، میتوان آنها را در ۶ دسته طبقهبندی نمود و به صورت راهکارهای عملی، جهت اجرا به وزارت صنایع و معادن پیشنهاد کرد.