سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران عل
سیدعلی مفاخریان – سیدعلی مفاخریان،دکترای زمین شناسی،معاون هماهنگی و برنامه ریزی شهر
مهدی محمدی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش

چکیده:

دانش،امروزه یکی از اصلی ترین سرمایه های تمامی سازمانها محسوب مـی گـردد و کـسب و توسـعه و بهره بـرداری صـحیح و بهینـه آن م همتـرین چـالش و وظیفـه سـازمان در دوره حاضـر بـوده و بـه بیـان دیگر،مدیریت دانش جایگاه و اهمیتی فراتر از خود آن دارد؛چرا که مدیریت سرمایه دانشی، می تواند باعـث ایجاد مزایای رقابتی در سازمانها گردد و از این رو دهه۲۰۰۰ را به نام مدیریت دانش نامگذاری کرده اند . از دیدگ اه سازمانی،دانش را می توان مجموعه باورها،مهارت ها،تجربیات،شناخت های تئوریک،آکادمیـک و فنــی و مقــررات و اقــدامات عملــی در اختیــار ســازمان و افــراد دانــست کــه شــامل مراتبــی همچــون داده،اطلاعات،دانش،خرد و دانش آفرینی است وهر مرتبه ارزش افزوده ای نسبت بـه مرتبـه پیـشین دارد و برای اتخاذ تصمیمات و حل مسائل مورد استفاده قرار می گیرد و بر این اساس مدیریت دانش را می تـوان به گستره ای از تمرینات و تکنیک ها اطلاق کرد که توسـط سـازمان بـرای تـشخیص،جایگزینی و توزیـع اشکال مختلف دانش به منظور به کارگیری،ذخیره و انتقال آن و یادگیری سازمانی به کار می رود و عمومـا در راستای نیل به اهداف اصلی سازمان و در مسیر دستیابی به نتایج مورد انتظار آن مثـل بهبـود عملکـرد، ایجاد مزیت رقابتی و سطوح بالای خلاقیت انجام می گیرد . براسـاس مـدل اولیـه پروسِـت و همکاران،شناسـایی دانش،کـسب دانش،توسـعه دانش،توزیـع و پخـش دانش،کارب رد دانش و حفظ دانش به ترتیب مراحل فرایند مدیریت دانش در سازمان هستند که ایـن چرخـه پــس از ســنجش و مطابقــت بــا اهــداف ســازمان ادامــه مــی یابــد و بــر اســاس مــدل تکمیلــی همــین
پژوهشگران،توزیع و به اشتراک گذاشتن دانش بر دو عامل سرعت و کیفیت عملکرد سـازمان تـاثیر مثبـت داشته و در نهایت باعث افزایش سطح رضایت مشتریان می گردد . در این راستا تلاش شده است با تاکید بر عامل اشتراک دانش و استفاده از داده ها و اطلاعات مربوط به واحد های مختلف شهرداری منطقه ۷ تهران،پیشنهادهای کـاربردی جهـت راه انـدازی و توسـعه فراینـد اشتراک دانش با تاکید بیشتر بر بهره گیری از منابع درونی دانش سازمانی و تکنیک های مستند سـازی،در جهت تسریع و تسهیل و غنی سازی فرایند ها و پروژه های توسعه شهری در مجموعـه شـهرداری تهـران ارائه گردد