سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسر کشتیبان – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین صبحیه – استادیار، مدیر گروه، رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس
سیدبدرالدین احمدی – کارشناس ارشد مهندسی (مربی، آموزشی)، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مدیریت دانش و بکارگیری داد ه ها و اطلاعات در جامع امروزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ویژگی های جامع کنونی به سرعت در حال تغییر و تحول هستند. اطلاعات و دانش در عصری که امروزه آن را عصر پسانوگرائی می نامند به هیچ وجه ثبات ندارد و سازمان های این دوران متوجه محیط غیر قابل پیش بینی جهان شده اند. در این شرایط سازمان هایی می توانند به صورت موفق عمل نمایند که با استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی، که خود نیز حاصل جامع اطلاعاتی هستند، شرایط تغییر مستمر را در خود ایجاد نمایند. راه اندازی پروژه های مدیریت دانش یکی از کارآمدترین و کاراترین ابزارهای مدیریتی است که در دهه های اخیر مورد توجه سازمان های پیشرو قرار گرفته است. مدیریت دانش می تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی و کارا در دستان اداره کنندگان سازمان مورد استفاده قرار گرفته، تا این که سازمان را به اهداف استراتژیک و از پیش تعیین شده برساند. فرایند مدیریت دانش معکوس، پیشنهاد جدیدی است که مدیران با بکارگیری آن می توانند دانش توصیفیموجود مورد توافق در سازمان را در یک حرکت برگشت پذیر به داد ه های کمی، قابل اندازه یگری و قیاس پذیر تبدیل کنند. مدیران در نهایت می توانند داد ه های به دست امده از فرایند معکوس را با داده های در حال گردش در سامزان مقایسه کنند. تا بدین وسیله شرایط بهبود عملکرد سازمان، در موارد گوناگون مدیریتی را فراهم نمایند. نتایج حاصل از این تحقیق در فرایند طراحی و اجرا در مقایسه با فرایند بازنگری و اصلاح بعضا متفاوت بوده و محصولات نقش مسیر با توجه به ایستگاه های بینشی، ماموریتی و ترسیم نیز متفاوت می باشد.