سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه دیگر همه گروههای کاری و علمی اذعان دارند، برای اینکه سازمانها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت یک حضور مستمر و پایدار داشته باشند، باید حول محور علم و دانش فعالیت نمایند. علیرغم اینکه دانش بعنوان منبعی برای بقای سازمانها ضروری و حیاتی است و شرط موفقیت سازمانها در تجارت جهانی دستیابی به یک دانش و فهم عمیق سطوح می باشد، اما باز هم بسیاری از سازمانه هنوز به مدیریت دانش بطور جدی توجه نکرده اند. مدیریت دانش یک واژه علمی است که ارائه یک تعریف استاندارد از آن مشکل است. اما دو تعریف زیر تا حدودی این مقوله را بیام می کند:"مدیریت دانش، راهبردها و فرآیندهایی هستند که قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان بوجود آوردند" تعریف دیگری بیان می دارد:"مدیریت دانش، فرآیند گسترده ای است که امر شناسایی ، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمانی را مورد توجه قرار میدهد." باید توجه داشت که جهان کنونی نیازمند پاسخگویی سریع است. سازگاری بیدرنگ، نتیجه گیری سریع و بالاتر از همه نیاز رشد فردی،؛متاثر از دگرگونی هایی است که نیازمند دانش و خلاقیت است.در این مقاله کوشش شده است ضمن تعریف مدیریت دانش و خلاقیت، نقش آنها در بهبود کارایی و اثر بخشی فرآیندها مورد مطالعه و مداقه نظر قرار گیرد.