سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس علی آبادی – کارشناس پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار
ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
بهرام محمدی گلرنگ – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

حدود چهار پنجم وسعت کشور ما را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل م ی دهـد کـه قـسمت اعظـم رودخانه های آن در طول سال فاقد آب بوده و خشک م ی باشند . در این مناطق هراز چند گاهی بارانها ی سیلابی جریان پیدا کرده که در اکثر مواقع با تخریب ابنیه های پایین دست خود همراه است . از آنجایی که بناهای سازه ا ی کنار رودخانه ا ی در این مناطق بدلیل هزینه ها ی هنگفت از طرفـ ی و صـعب العبـور بودن مناطق از سو ی دیگر در اکثر موارد توجیه اقتصاد ی نـدارد، اسـتفاده از پوشـش گیـاه ی و تثبیـت بیولوژیک می تواند یک ی از بهترین و در عین حال ساده ترین و موثرترین روش ها محسوب گردد، کـه در مناطق خشک و نیمه خشک توصیه می گردد . هدف از انجام این تحقیق بررس ی و شناخت رودخانه هـا ی فـصل ی در منـاطق خـشک و نیمـه خـشک
شهرستان سبزوار است ک ه توسط پوشش بیولوژیک بستر و کناره، تثبیت گردیده اند . تعیین گونه های موفق و بررسی دلایل و شرایط تثبیت، از دیگر اهداف این بررسی به شمار می آید .
در این بررس ی با انجام مطالعات میدان ی در سطح منطقه مورد پژوهش ، گونه های ی کـه قـادر بـوده انـد فرسایش کف و کناره ها را کنترل نمایند شناسایی و ارائه شده است . نتایج نشان می دهد، گونه های ی توانسته اند به خوب ی عمل نمایند که در مقابل سیلاب قابلیت ارتجـاعی خوبی داشته و از سیستم ریشه دوان ی مناسبی بر خوردار باشند . بعلاوه تکثیـر راحـت ، رشـد سـریع و
مقاومت در مقابل خشکی و خشکسالی از دیگر خصو صیات این گونه ها می باشند .