سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید معینی – کارشناس ارشد مدیریت بیمه دانشگاه تهران

چکیده:

کسب و کار و بقاء در قرن حاضر ب یش از هر زمان دیگری توام با مخاطرات عدیده و پیچیده ا ی می باشد که سطح پیچیدگی مخاطرات از یک طرف و حجم تراکم انبوه سرمایه متبلور ، بیش از هر زمان دیگری ضرورت اداره مخاطرات و اجرای فرآیند مدیریت ریسک جهت رویاروئی و مقابله با خطرات با تدوین برنامه های مدون و ه وشیارانه و موشکافانه (ازپیش تعیین شد ه) که در شناسائی، ارزیابی و آنالیز و کنترل کلیه ریسکها (ناامنی ها و نااطمینانی ها و ناملایما ت) به سمت هدف مقصود که هماناتضمین کننده حیات و بقاء سازمان را فراهم آورد از اهم ضروریات می باشد. پتانسیل حجم خسارات و تلفات در عصر فراصنعتی کنونی در نتیجه حوادث طبیعی و غیرطبیعی به گونه ای است که در دنیای امروزی شاهد و نظاره گر بودن اینگونه حوادث و چاره جوئی و انفعالی عمل کردن نسبت به وقوع حوادث و کنترل و کاهش تبعات و اثرات آن بعد از وقوع می تواند سازمان را از ادامه مسیر بازداشته و برای همیشه فنا و نابودی را برای سیستم به همراه آورد و موجب هرز و هدر رفتن منابع مالی گرد د. بنابراین شالوده سازی شعور علمی در برخورد با ریسکها که متضمن برخورداری هوشمندانه، هوشیار، فوق فعال در اجرای استانداردها ، مقررات و کنوانسیونهای بین المللی ایمنی با لاخص ایمنی حریق (بعنوان یکی از خاطرات تکنولوژیک ی) که حافظ منافع و منابع ملی در بنادر کشور در مبادی و بنادر ورودی و خروجی کالاها، اسکله ها و بندرگاهها که روزانه صدها تن انواع مواد، کالا و مصنوعات نگهداری و جابجا می گردد. از هدفهای غائ یاین مقاله می باشد که با بهره مندی از روشها و فنون شناسائی ریسک و اجرای تدابیر و اقدامات پیشگیرانه لازم جهت حذف و یا کاهش حوادث حریق موجبات افزایش ضریب ایمنی را فراهم آورد.