سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عطیه نداف – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند، کارشناس ارشد پژوهش منطقه چ

چکیده:

ریسک عبارتست از احتمال به وجود آمدن آس یب و صدمه از یک خطر مع ین و ارزیابی ریسک ، برآورد نمودن میزان ر یسک و تصم یم گ یری در خصوص قابل تحمل بودن آن می باشد . ارزیابی ریسک به طور سیستماتیک تعیین کننده نوع خطرات و احتمال وقوع آنهاست و احتمال و شدت هریک از آسیب های به وجود آمده را محاسبه می کند . به فرآیندشناسایی ، ارزیابی وکنترل ریسک های بالقوه که مشخصاً پیشامدهای ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می باشد مدیریت ریسک گفته می شود . برای شناسایی خطرات و عوامل بالقوه تهدید کننده و پیامد
های آنها باید روشی اتخاذ گردد تا تمامی ریسک ها شناسایی و با توجه به معیارهای مشخص شده ارزیابی شوند .. با توجه به روش های متفاوتی که برای ارزیابی ریسک وجود دارد،روش Indexing یکی از روش های شناخته شده در ارزیابی ریسک خطوط لوله از جمله خطوط لوله انتقال گاز به شمار م ی رود . که توسط آن ریسک مهمترین تهدیدات ممکن در خطوط لوله که شامل خطرات ناشی از شخص ثالث،خوردگی،طراحی و بهره بردارینادرست م ی باشد ، با استفاده از یک سیستم نمره دهی نسبی محاسبه می گردد . در این مقاله با ذکر مزایای استفاده از این روش،خلاصه ای از مراحل آن ارائه می گردد .