سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی حسن زاده – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناس ارشد مدیریت بندری از دانشگاه جهانی دریانوردی

چکیده:

بنادر تجاری در جنوب و شمال کشوربه دلیل مشارکت درامر صادرات ، واردات ، ترانزیت ، ترانشپ و انجام فعالیت های ارزش افزوده نقش مهمی در اقتصاد خرد و کلان ایفاء می کنند. در رقابت با سایر بنادرمنطقه به منظور گسترش سهم از بازارmarket share ایمنی مهمترین شاخص از نظر خطوط کشتیرانی ، صاحبان کالا و سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. ارتقاء ایمنی در محوطه های بندر مستلزم مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، ارزیابی، الویت بندی مخاطرات ، تدوین برنامه کنترلی به منظور حذف، همایش تبعات آنهاست. در این مقاله سعی گردیده تا با استناد به تعاریف پذیرفته شده، جهانی از بندر، ریسک های رایج مرتبط با آنها شناسایی و در نهایت با استفاده از روش FTA یک ریسک رایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مخاطرات مربوطه شناسایی گردند.