سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
صابر شکری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سید سعید شمسی نژاد – دانشجوی دکتری مالی دانشگاه امام صادق(ع)
اکبر ویسمرادی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محسن آقاسی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده:
وقف از جمله امور پسندیده اسلامی است که در صورت اجرای درست آن علاوه بر گسترش فرهنگ اسلامی وقف می تواندابزاری کاربردی برای رفع بخشی از مشکلات مالی جوامع اسلامی باشد. فرهنگ وقف در اسلام یک سابقه طولانی دارد وکشورهای غربی نیز با ایجاد ساختارهای مناسب و گسترش ابزارهای مالی در حوزه وقف پیشرفتهای مناسبی در این خصوصداشته است. در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا، ابتدا تعاریف اسلامی وقف و برخی اصول آنبیان شده و سپس صندوقهای وقفی بعنوان یک تراست عمومی تعریف شده با تشریح عملکرد صندوق های وقفی از حیثاهداف، تنوع، فرایند عملیاتی، ساختار و نظام حاکم بر آن و شناسایی ۱۰ نوع از ریسکهای مواجه آن، و مدیریت ریسکاین صندوق ها پرداخته شده است.