سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افروز بهرامی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری سازمان گسترش و نوس

چکیده:

مطـابق اسـتاندارد PMBOK هشتمین نوع مدیریت پروژه، مدیریت ریسک می باشد که متأسفانه در پروژه ها و طرح های کشور ما به ندرت مورد توجه قرار می گیرد . کـاهش زمـان، کـاهش هزیـنه و افـزایش کیفیـت ( عملکـرد فنی ) که سه هدف مهم در اجرای هر پروژه می باشند، از نتایج و دستاوردهای اجرای این فرآیند هستند . یکـی از تکنـیک هایـی که در چند دهه اخیر در دنیای صنعت پیشرفته جزء استانداردها و نظامنامه های ملی قرار گرفته است، تکنـیکEarned Value مـی باشد . این تکنیک به همراه سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه که اطلاعات حاصل از آن ورودی این تکنیک می باشند، سیستم مدیریت ارزش بدست آمده یا EVMS نامگذاری شده است .
Earned در ایـن مقالـه سـعی گـردیده ضـمن شـرح مختصری بر مدیریت ریسک پروژه و لزوم بکارگیری آن، ارتباط مفاهیم . و مدیریت ریسک در پروژه مورد بررسی قرار گیرد Value تلفـیق مدیریـت ریسـک با امکان سنجی ومدیریت ارزش بدست آمده فراهم کننده پایه ای قوی برای تصمیم گیری موثر می باشد . سـازمانهاباید از رویکـرد مدیریـت ریسـک کـه بر مبنای اطلاعات حاصل از سایر سیستمهای اطلاعاتی و بخصوص سیستم مدیریت ارزش بدست آمده استفاده نمایند تا بتوانند ریسکهای موجود را از مرحله برنامه ریزی تا پایان پروژه مدیریت نمایند . در ایـن مقالـه نشـان داده خواهـد شد که شاخص ها و اطلاعات بدست آمده از EVMS به مدیریت پروژه کمک می نماید تا میزان ریسک موجود در تصمیمات جدید کاهش یابد و تصمیم گیری ها و اقدامات اصلاحی با دقت بالاتری انجام گردد.