سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۳۲
نویسنده(ها):
حسین شیخ حسنی – استادیاردانشگاه پیام نور

چکیده:
افزایش تواتر،تناوب وشدت نشینی،اسکان غیررسمی ،مصرف گرایی ،نیاز فزاینده به منابع آب برای کشاورزی ،صنعت،فضای سبزشهری،مصارف درحال افزایش خانگی،مصارف تولیدانرژی درعین حال هدررفت وآلودگی بدون کنترل،وقوع تشدیدشونده چرخه های مخرب خشکسالیهاوسیلابها دوروی سکه مشکلات ساختاری ،برنامه ای ،سیاستگذاری ،فرهنگی ومدیریتی بخش عمده کره مسکون بویژه حاورمیانه وایران رادرمعرض پدیده پرمخاطره وگزنده بحران کم آبی قرارداده است.بحرانی که هیاهوی بحرانهای نقطه ای مانند زلزله رانداشته اماآرام وخزنده وفراگیر ریشه های حیات رامی خشکاندوغالب شریانهای حیاتی رابا عدم تعادل وفروپاشی مواجه می سازد. بحران کمآبی یکی از بزرگترین چالشهای قرن حاضر است که میتواند سرمنشاء بسیاری از تحولات منفی جهان قرار گیرد.شکل گیری بافتهای جدید شهری در مجاورت شهرها ،روستاهاومحیطهای طبیعی آبی ،فقدان نظارت عدم ضمانت اجرایی قوانین موضوعه کشوری وبین المللی جابجایی ساکنان و کاربریهای شهری به نواحی حریم آبهاراموجب گردیده است. در نتیجه این جابجایی، به تدریج بافتهای قدیمی شهرها کارکرد و حیات اجتماعی اقتصادی خود را از دست دادهاند و این – بافتها با از دست دادن حیات شهری خود، به سمت رکود و فرسودگی گرایش پیدا کردهاند. البته گفتنی است که این حوزه فقط اختصاص به اختصاص علم محیط زیست نداشته بلکه موضوعی بین رشتهای است که طیف وسیعی از علوم جغرافیایی ،علوم اجتماعی، اقتصادی و محیطی ،اکولوژیک ،هیدرولوژیک،مدیریت مخاطرات وبحران را نیز در بر میگیرد.روش تحقیق این پژوهش پس رویدادی علی مقایسه ای وکمی وبانگرش تحلیل منطقی اکولوژی چشم اندازگذشته ،حال ،آینده بودهژ ازنظرگاه نوین – ودستاوردهای این پژوهش نگاه سیستماتیک وچرخه ای وتبیین ذخایرآبی به عنوان سوپاپهای اطمینان سیاره زمین درتعادلیابی،خودترمیمی وخودتنظیمی است. محاسبه هزینه ها وخسارات حوادث وبلایای طبیعی که حاصل دودهه تحقیقات مستند محقق به تفکیک جهان وایران ،به تفکیک خسارتهای موضوعی ومطالعه تطبیقی متضمن ارزیابی خسارتهای زیست محیطی ،تلفات ،مجروحین ،معلولین،آوارگان و…. ((، طی ۶۷ سال )سپتامبر ۹۱۹۱ تانوامبر ۴۱۹۲ (می باشد.محاسبات حکایت از تحمیل حدود ۹۶۱۱۱۱ تریلیون دلارآمریکاخسارت ،که ازاین میزان رقم ۷۶۶۶۶ تریلیون دلارآمریکاخسارت بلایای طبیعی و بالغ بر ۴۱۲۱ تریلیون دلارآمریکاخسارت مستقیم ازجنبه های گوناگون مولفه های زیست محیطی ومنابع آبی این پژوهش بوده است .هرچندنظریات وفرضیه های مختلفی جهت تبیین تغییراقلیم ارائه شده است کماکان بین دانشمنداندرخصوص منشا ودلایل آن اختلاف نظر وجوددارد بطوریکه برخی صاحبنظران اقلیم را روبه گرمی ودریاچه ها رامحکوم به خشکی می دانند.وحشکی دریاچه هایی چون آرال راشاهدی براین مدعی برمی شمارند وهرگونه تغییر دراقلیم راناشی ازاختلال درموازنه گرمایی زمین می دانند.امابایدخاطرنشان کرددرکنارعلل طبیعی دردوران معاصرعلل انسانی دربرخی مواردازجمله دریاچه آرال وارومیه نقش مهمتری راایفاکرده اند. دروقوع سیلابها وخشکسالیها چرخه های شریرودوروی سکه بی تدبیری ها دربرنامه ریزی ،ساختارشناسی ،سیاستگذاری ،آموزش ،فرهنگ سازی ومدیریت ها ست. هدف از این مطالعات ،پیش یابی گرایش و رفتار اقلیم در آینده می باشد..تمایل به تغییر اقلیم با روند گرم شدنی که حدوداً از آخرین دهه قرن نوزدهم شروع شد وتا دهه چهارم قرن بیستم ادامه داشت آشکار گردید. آنچه بیشتر مورد نظر است این است که برای هریک از عناصر اقلیمی متوسط دراز مدتی محاسبه شود که بتواند مبنای بررسی ها و ارزیابی ها قرارگیرد