سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علی کیانی راد – دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی ، دانشگاه تهران و کارشناس موسسة پژوهشهای
سعید یزدانی – دانشیار گروه اقتصادکشاورزی ، دانشگاه تهران

چکیده:

کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است . در این فعالیت انواع مخاطرات طبیعی ، اجتماعی ، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری را برای
تولیدکنندگان در این بخش فراهم نموده که نتیجه نهائی آن منجر به بی ثباتی درآمد آنها میگردد .) ). Ray,1967 بنابراین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دریک محیط و شرایط نامطمئن
نسبت به قیمتها و عملکردها مجبور به اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع و تولید محصولات هستند . بطور مثال رابیسون و باری ۳ در سال ۱۹۸۷ نشان داده اند که میزان مصرف
نهاده ها در شرایط وجود ری سک متفاوت از سطح مصرف نهاده ها در شرایط اطمینان میباشد وعلاوه بر قیمت ستانده ها و نهاده ها و سطح تولید ، به عوامل مختلفی از قبیل واریانس قیمت
محصول ، درجه ریسک گریزی و سهم نهایی نهاده ها در واریانس تولید بستگی دارد Robison and Barry,1987همچنین جاست و زیلبرمن درمطالعه خود در سال۱۹۸۶بیان نموده اند که فرض وجود ریسک تولید و قیمت، امکان دارد که قانون عرضه صادق نباشد و عرضه محصول به عوامل دیگری همانند درجه ریسک گریزی ، توزیع احتمالاتی قیمت و عملکرد ، همبستگی و
کوواریانس بین قیمتها و عملکرد بستگی داشته باشد که در مجموع ممکن است باعث لغو قانون عرضه گردد ) . ) Just and Zillberman, 1986 ذکر دو مثال فوق نشان دهنده این واقعیت است که وجود ریسک ( اعم از قیمت و عملکرد ) برروی رفتار تولید کنندگان مؤثر بوده و این اثر بیشتر برروی میزان درآمدحاصل از محصولات و تصمیما ت زارعین در استفاده از نهاده ها و عرضه محصولات میباشد .