سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق
مرتضی رحیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

چکیده : در این مقاله مسئله استراتژی قیمت دهی بهینه ١ بر مبنای ماکزیمم فروش مورد انتظار از دیدگاه فروشنده در بازار انرژی بر پایه مناقصه ) PAB ) Pay-as-Bid بررسی می شود .
در این مطالعه قیمت نهایی بازار به عنوان یک متغیر تصادفی ( مدلسازی می ρm =N(µm,σ۲ m (( با توزیع احتمال نرمال شود . هدف از تحقیق بررسی و تعیین استراتژی بهینه قیمت
دهی یک فروشنده در محیط بازار برق می باشد . پارامترهای آماری قیمت نهایی بازار به دلایل متعددی مانند تغییر استراتژی بازیگران بازار، تغییرات بار و … با عدم قطعیت مواجه است . در این مقاله به تجزیه و تحلیل اثر عدم قطعیت فوق در فرآیند تصمیم گیری و استراتژی قیمت دهی فروشنده پرداخته می شود . همچنین مسئله تراکم خطوط بین ناحیه ای در بازارهای چند ناحیه ای به عنوان عاملی تعیین کننده در قیمت دهی و ریسک فروشنده، در تعیین استراتژی قیمت دهی فروشنده بررسی می گردد