سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

راحله نعمتی – شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو، تهران، ایران

چکیده:

بسیاری از پروژه ها که فرض می شود تحت کنترل هستند با ریسک به عنوان رخـدادی شـناخته نـشده روبـرو گردیده و مدیران پروژه ها کوشش م ی کنند آن را کنترل کنند . هدف از مدیریت ریسک این است کـه مـدیران پروژه ها اطمینان حاصل نمایند که ریسک و عدم اطمینان تحت مدیریت بوده و در نتیجه پروژه با مؤفقیت به اتمام می رسد . مدیریت ریسک افراد مسؤل را قادر می سازد تا ریسکهای محتمل را شناسایی نموده ،روشهایی که ریسکها تحت کنترل قرار می گیرندرا تعیین نمایند و هزینه های احتمالی استراتژی های کاهش ریسک ها را مشخص نمایند .
این مقاله درصدد است بیان کند که چرا باید زمان و تلاش بسیاری برای برای به کـارگیری مـدیریت ریـسک صرف کرده و بر عوامل ریسک فائق آمد و این که چرا هر ک سی که با مدیریت پـروژه و یـا فعالیتهـای میـانی پروژه ها سر و کار دارد بایستی با مدیریت ریسک آشنا باشد .