سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد جهانگیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
طهماسب مظاهری – مدیر گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشکدة عمران دانشگاه تهران
امیر ابراهیمی – معاون مدیرعامل شرکت ساختمانی تابلیه

چکیده:

یکی از ریسک های مهمی که هر پیمانکاری با آن دست به گریبان است، ریسک پیشنهاد قیمت در مناقصه است که مـی توانـد باعث از دست دادن پروژه و یا عدم امکان تکمیل پروژه با ق یمت پیشنهادی شود . در این تحقیق با توجه به حیاتی بودن اثر ریـسک پیشنهاد قیمت، سعی می شود وضعیت ریسک های پروژه بررسی شده، منابع تأثیرگذار در تغییرات هزینه شناسایی، و ریسک پیشنهاد قیمت که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ارزیابی و تحلیل شود . با انجام تح لیل کیفی نسبت به اصل قبول یـا رد پـروژه آگاهی پیدا کرده و در صورت قبول پاسخ مناسب ارائه می شود . سپس با استفاده از تحلیل کمی بازة مناسب پیشنهاد قیمت با منظور نمودن احتمال موفقیت به دست آمده و قادر خواهیم بود بین بیشینه نمودن احتمال انجام موفقیت آمیز پروژه با قیمـت پیـشنهادی و کمینه نمودن احتمال رد در مناقصه به یک تعادل مناسب دست بابیم .