سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسلام ذوالفقار – عضو هیئت علمی واحد شبستر
محمدرضا مروی مهاجر – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
منوچهر نمیرانیان – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

این بررسی در جنگلهای خیرودکنار نوشهر ، بخش چلیر که یک جنگل کمتر دست خورده است جهت مطالعه اثرروشنه های بوجود آمده ازخشکه دارها در زادآوری طبیعی جنگل و مدیریت نهالهای استقرار یافته در زیر آنها براساس تیپ غالب جنگل یعنی راشستان صورت گرفته است . از زمان خشک شدن درختان در جنگل روشنه هایی در تاج پوشش جنگل بوجود می آید که خود اثرات متعددی در ترکیب و آمیختگی نهالها دارد. با توجه به اثرات روشنه ها در استقرار زادآوری و اهمیت مدیریت آنها ، در این بررسی نهالهای زیر روشنه ها بهمراه اندازه گیری سطح روشنه ها ، شمارش و به تفکیک طبقات ارتفاعی و گونه ای ثبت شدند . پس از تقسیم اندازه های مختلف روشنه به سطوح خیلی کم ، کم ، متوسط و زیاد ، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد . نتایج مطالعات نشان داد که بیشترین تعداد نهال در زیر روشنه با سطح متوسط و بعد از آن بترتیب سطوح خیلی کم ، کم و زیاد مستقر شدند و به لحاظ گونه ای نهال راش دارای بیشترین فراوانی بود و بعد از آن بترتیب افرا ، ممرز و توسکا دارای بیشترین تعداد بودند . با تفکیک ارتفاعی نهالها مشخص شد که بیشترین تعداد نهالها در گروه ارتفاعی زیر ۳۰ سانتیمتر قرار داشتند که نشاندهنده زادآوری گروهی درختان مادری اطراف روشنه ها است و ما با یک جنگل پیر روبرو هستیم . برنامه های حمایتی از نهالهای استقرار یافته در زیر روشنه ها و عملیاتهای مختلف جنگلشناسی در جهت کمک به آنها باید در مدیریت روشنه ها مدنظر قرار گیرد