سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا اخوان صراف – عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی
عبدالمجید عبدالیاقی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی

چکیده:

زنجیره تأمین شبک های از سازمانها را در برم یگیرد که از طریق ارتباطات بالا دستی و پائین دستی با یکدیگر در ارتباط هستند . این زنجیره مجموعه ای ازفعالیتها و فرآیندهایی را به منظور ایجاد ارزش در یک کالا یا خدمت از ابتدا تا زمانی که بدست مشتریان برسد، شامل م یگردد. امروزه به منظور افزایش توانمندی در امر رقابت، سازمانها نیازمند توسعه روابط خود با دیگر سازمانها در یک شبکه گسترده م یباشند. این ارتباط مداوم و از بالا به پائین بر مفهوم مدیریت زنجیره تأمین تاکید دارد. مدیریت زنجیره تأمین در بردارنده مدیریت ارتباط رو به بالا و روبه پائین در بین سازمانها به منظور ایجاد ارزش ویژه برای مشتریان م یباشد. به طور کلی فلسفه مدیریت زنجیره تأمین در این امر نهفته است که عملکرد کلی یک مجموعه زنجیره تأمین زمانی افزایش پیدا م یکند که عملکرد تمامی سازمانهای مرتبط با این فرآیند در مقایسه با عملکرد تک تک هر یک از سازمانها بهینه گردد. به منظور دستیابی به هماهنگی و انسجام تمامی سازمانهای مرتبط در زنجیره تأمین، اطلاعات امری
ضروری به حساب م یآید. پیشرفتهای دهه های اخیر در زمینه فناوری اطلاعات و سیست مهای اطلاعاتی این انسجام و همکاری را تسهیل نموده و انسجام مجازی بین سازمانهای زنجیره تأمین را فراهم آورده است. بر این اساس با توسعه مفاهیمی از قبیل اینترنت و شبک ههای کامپیوتری ، مدیریت زنجیره تأمین به صورت سیست مهای الکترونیکی زنجیره تأمین درآمده است و ادغام دو مفهوم مدیریت زنجیره تأمین و اینترنت ، انجام تصمیم گیری در این فرآیند را با استفاده از اطلاعات به موقع و ارتقاء همکاری بین بخشهای این شبکه تسهیل نموده است.
در این مقاله به بررسی مفاهیم زیر بنایی مدیریت زنجیره تأمین به صورت سنتی و توسعه این مفاهیم با استفاده از فناوری اطلاعات و در عرصه اینترنت و تجارت الکترونیک اشاره شده و تأثیر اینترنت و تجارت الکترونیک بر توسعه مفهوم مدیریت زنجیره تأمین مورد بررسی قرار گرفته است . در پایان به ارائه یک مدل اجرایی در زمینه مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی پرداخته شده که در آن به مکانیزمهای فرآیندهای زنجیره تأمین که از طریق آنها وظایف مختلف سازمانی با یکدیگر منسجم و هماهنگ تأکید دارد .