سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودآبادی –

چکیده:

گسترش روز افزون جمعیت همراه با رشد صنعتی و اقتصادی مشکلات زیـادی را بـرای انسـان بـه ارمغـان آورده اسـت . یکـی از این مشکلات مسئله پسابهای ناشی از فعالیتهای معدنی و دفع غیرصحیح آنها میباشد .
استان یزد با مساحتی حدود ۱۳۱۵۵۱ کیلومترمربع ( سومین استان کشور از لحاظ مسـاحت ) و جمعیـت حـدود ۸۸۰۰۰۰نفـر در محـدوده فلان مرکزی ایران قرار گرفته است . متوسط بارندگی ۱۰۷ میلی متـر در سـال، میـانگین سـالیانه دمـا ۱۸ درجـه سـانتی گـراد و میـزان رطوبت نسبی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد می باشد . ۱۹۸ معدن فعال در استان یزد وجود دارد که بهـره بـرداری ازآنهـا مشـکلات زیسـتمحیطی فراوانی میتواند داشته باشد .
مثلث توسعه پایدار که هدف اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی را دنبالمی کند بـه راحتـی بیـانگر رشـد اقتصـادی در جهـت بهبـود زندگی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی و همچنین برابری افراد جامعه در استفاده از پارامترهای رفاهی است که جـز در سـایه حفـظ منـابع طبیعی و محیط زیست سالم امکان پذیرنمی باشد . زهاب اسیدی که در نتیجه اکسیداسیون کانیهای سولفیدی موجود در معادن وباطله های معدنی حاصـل مـی شـود باعـث آلـوده شـدن آبهای سطحی و زیرزمینی و آلودگی خاک می شود . برای کاهش اثرات زهاب اسیدی می توان از تولید آن جلوگیری ویا زهاب اسـیدی را مهـار کـرد و همچنـین م ـی تـوان تصـفیه نمودوبـا تدوین راهکارهایی در جهت توسعه پایدار در بهره برداری از این معـادن مـی تـوان گـا می بـزرگ در پیشـرفت صـن ایع معـدنی کشـور و
جلوگیری از تخریب محیط زیست برداشت .