سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریبرز منصور قناعی – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان – بسیج جامعه پزشکی گیلان
فرخناز جوکار – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان – بسیج جامعه پزشکی گیلان
ریحانه جعفرشاد – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان – بسیج جامعه پزشکی گیلان

چکیده:

کشور ایران جزء ۱۰ کشور اول دنیا از نظر وقوع بلایای طبیعی محسوب می شود که %۶ کل بلایای سطح جهان را بـ ه خود اختصاص می دهد . در زمان بروز حوادث طبیعی، کمک ها و حمایت های انسانی و مالی بسیاری به سـوی جامعـه آسـیب دیده جاری می گرد که در صورت عدم سازماندهی درست، بخش اعظم آنها علیرغم نیاز جامعه به هدر خواهد رفت . متن : وقوع و ایجاد شرایط اضطراری بدنبال حوادث، موضوعی غیر قابل اجتناب است، افـراد، سـازمانهای دولتـی و غیردولتـی و تشکل های مردمی وسازمانهای خارجی بدنبال وقوع حوادث به کمک رسانی افراد حادثه دیـده مـی پردازنـد کـه ایـن کمکهـا شامل اعزام نیروهای کمکی ، اهدای خون و فرآورده های خونی ، وسایل گرم کننده، خوراک، پوشاک و … می ب اشند و سـاماندهی این حمایت ها به گونه ای که با توجه به نیاز تمامی افراد حادثه دیده ارائه گردند، نیازمند مدیریت صحیح حـین بحـران اسـت . این مدیریت از چند جنبه قابل بررسی است . یکی از این موارد در رابطه با اعزام تیم های مدیریتی مقابلـه بـا بحـران از اسـتان های مجاور ب ه منطقه حادثه دیده است . چرا که تیم های مدیریتی مقابله با بحران ساکن منطقه حادثه، خود نیز از بلا در امـان نخواهند بود و آسیب دیدن آنان طی حادثه مذکور بسیار محتمل است . دوم، لزوم تجهیز نیروهای مردمی و کمکـی اعزامـی بـه منطقه با مواردی مثل خوراک و وسایل گرم کننده شخصی جهت رفع نیازهای فردی است تا بـرآورده سـاختن نیازهـای آنـان باری اضافی بر جامعه آسیب دیده تحمیل نکند . نکته سوم در مدیریت بحران، اعزام نیروهای کمکی در حد نیاز و نه بیش از آن است . وجود نیروهای اعزامی بیش از حد نیاز نه تنها مشکلی از جامعـه آسـیب دیـده حـل نخواهـد نمـود بلکـه در مـدیریت و ساماندهی صحیح نیروها خلل ایجاد خواهد کرد . چهارم، پیش بینی وسایل و تجهیزات لازم درمنطقه حادثه دیده و نزدیکتـرین
استان مجاور جهت نگهداری کمک های مردمی است . این کمکها شامل مواد غذایی فاسد شدنی، خون و فـرآورده هـای خـونی است . و پنجم، نیاز سن جی صحیح از مردم و تیم های مدیریتی مستقر در منطقه و اعلام این موارد به منابع کمک رسانی و ارائه کمکها بر حسب نیاز می باشد . نتیجه گیری : انجام برآورد دقیق از میزان نیاز جامعه حادثه دیده و نگهداری و توزیع صحیح این موارد امری ضـروری اسـت بـه گونه ای که تمام مردم آس یب دیده از این حمایت ها و کمک ها بهره مند شوند . بهینه سازی مدیریت سیـستم هـای حمـایتی حین حادثه امری است که نیازمند توجه بیشتر مسئولین است که بنظر می رسد این امر باید قبل از وقوع حوادث پیش بینـی شده و اقدامات لازم در این خصوص انجام پذیرد .