سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فریبا لطیفی – مدیر عامل سازمان فرهنگی فرا، عضو هیات مدیره سازمان مدیریت فرا و عضو هی

چکیده:

در این سخنرانی در ابتدا اشاره ای به روند تحولات در اقتصاد دانش محور شد. این روند تحت هشت سرفصل اصلی ارایه شد که عبارتند از : حرکت از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی ، از تکنولوژی نیرو افزا به تکنولوژی دانش افزا، از اقتصاد ملی به سوی اقتصاد جهانی، از تمرکز به عدم تمرکز، از کمک نهادها به سوی خویاری، از دموکراسی نمایندهای به دموکراسی مشارکیت، از این یا آن به چند انتخابی، از ساختار سلسله مراتبی به نظام شبکه ای، تاثیر این تحولات در ساززمان ها به صورت انهدام سازمان های سنتی و تشکیلات استخدامی قابل مشاهده است. روند کلی حرکت از سازمنان های کارمندی و مبتنی بر استخدام انبوه به سمت سازمان های شبکه ای نیاز به بازنگری در ادبیات مدیریت را دیکته می کند.
سخنران در ادامه، روند تحولات در سازمان ها را از دیدگاه چارلز هندی در قالب استعاره زیبای وی یعنی خدایان مدیریتتشریح کرد. این روند عبارتند از حرکت سازمان های زئوسی (مدیرمدار) آپولویی (بوروکرات) به سمت سازمان های اتنایی (کارشناس مدار) و دیونیسیوسی (کارآفرین). در راستای این تحولات به تغییر الگو در مدیریت که لزوم توجه به مشتری مداری ، توان افزایی کارکنان و تغییر در سبک های رهبری را در بر دارد اشاره شد. سخنران در ادامه بحث به نقش و اهمیت سرمایه های انسانی در سازمان ها ی دانش محور (knowledge – based organizations) پرداخته و اهمیت مدیریت تسرمایه های انسانی و دانشگران (knowledge – workers) درسازمان های امروز را متذکر شد. وی به نقل از وارن بنیس مطرح کرد که قدرت واقعی رییس رو به زوال رفته است. متمرکز شدن قدرت در بالا، در دست کسی که دانایی و منابع لازم را برای کنترل و هدایت کل سازمان دارد، می تواند شیوه مناسبی برای اداره سازمان های بی تحرک و بوروکراتیک و یا اداره امور جاری و تکراری باشد، اما بدون شک این شیوه مدیریت در زمانه تغییرات پر شتاب، آشوب گونه و پیش بینی ناپدیر جوابگو نمی باشد. اداره سازمان های امروز کارکنان مسئولیت پذیر تر می طلبد که قادر به تصمیم گیری هستند تا رضایت مشتری را بدون وقفه فراهم آورند.