سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن فروغی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهیدچمران اهواز
هادی معاضد – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمود کاشفی پور – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

در سالهای اخیر در زمینه های مختلف مهندسی آب از شبکه هـای عـصبی مـصنوعی (ANN) اسـتفاده گردیده است . این شبکه ها پردازنده ای هستند که دانشی را که از طریق تجربه کسب نموده انـد بـرای استفادههای دیگر ذخیره می نمایند و ابزاری توانمند برای مدل کردن سیستم غیرخطی می باشند . از آنجا که آبهای زیرزمینی به عنوان یک منبع مهم در تامین آب شرب و کشاورزی میباشند، مدیریت منابع آب زیرزمینی امری ضروری است و برای این مهم پیش بینی سطح ایستایی خصوصاً بـرای فـصول خـشک حائز اهمیت است . در این مطالعه که در حوضه آبریز رودخانه مارون ( محدوده بهبهـان و جنـوب شـرق محدده جایزان ) با مساحت ۱۵۷۴/۵ کیلومتر مربع انجام گردیده است ، با داشتن آمـار بـارش و تبخیـر ماهانه، تفاضل دبی ماهانه رودخانه در ابتدا و انتهای حوضه و میزان برداشت ماهانه به عنوان داده هـای ورودی و سطح ایستایی ماهانه درپیزومتر به عنوان داده هـای خروجـی از سـال های۱۳۷۷-۸۳بـا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مدلی بـرای پـیش بینـی نوسـانات سـطح ایـستایی در تعـدادی پیزومترهای منطقه ارائه گردیده است که از همبستگی بالایی با دادههای واقعی پیزومترها برخوردار بود .