سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهره مرادپور –
حبیب نظرنژاد –
جواد ترکان –

چکیده:

یکی از راههای مبارزه با فرسایش کناری رودخانه (حفاظت از سواحل) روش های مکانیکی مانند احداث آبشکن ها، موج شکن ها، و دیوار ساحلی می باشد. به طور کلی روش های حفاظت از سواحل به دو دسته اصلی روش های سازه ای و روش های غیر سازه ای تقسیم می شوند. در روش اول فرسایش ساحل با استفاده از سازههایی نظیر دیوار ساحلی، موج شکن، آبشکن کنترل می گردد. روش های غیر سازه ای شامل روش های رسوبیروش های بیولوژیکی و استفاده از مدل ها است. در روش حفاظت بیولوژیک با استفاده از کاشت گیاهان از فرسایش ساحل جلوگیری به عمل می آید. در روش های رسوبی میزا رسوب فرسایش یافته از حل ساحل توسط رسوباتی که به صورت مکانیکی از دیگر نقاط به محل فرسایش منتقل میشود جبران می گرددو بدین ترتیب فرسایش خط ساحل کنترل می گردد. هدف از مقاله حاضر شناخت و بررسی روش های مختلف حفاظت از سواحل به منظور به کارگیری آنها در حفاظت سواحل کشور میباشد.