سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید هدائی – کارشناس آبخیزداری مدیریت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی
محمد فرامرز – کارشناس ارشد سازه های آبی ، اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی
موسی صابری – مدیر کل منابع طبیعی استان خراسان شمالی ، کارشناس ارشد آبخیزداری
محمد اکبرپور – مدیر آبخیزداری استان خراسان شمالی ، اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی

چکیده:

استان خراسان شمالی از نظر اقلیمی در ناحیه خشک و نیمه خشک واقع شده اس ت . ۵۰ درصد از مساحت این استان دارای آب و هوای نیمه خشک متوسط و شدید می باشد . توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارندگی و فقر پوشش گیاهی سبب شده است نزولات جوی همه ساله به صورت سیلابهای مخرب خ سارات هنگفتی به سرمایه های جانی و مالی استان وارد سازد . این استان در فاصله سالهای ۱۳۳۰-۱۳۷۰ از لحاظ خسارات سیل در کشور رتبه دوم را داشته است همچنین از ۹/۴ میلیارد متر مکعب کسری مخزن آب در سطح کشور این استان بیشترین کسر ی مخزن را دارد و این یک خطر جدی می باشد . از طرفی در نقاط زیادی از حوضه های آبخیز استان عرصه های مناسب با رسوبات دانه درشت جهت مهار ، انباشت و پخش سیلاب بر روی مخروط افکنه های نفوذپذیر و در نتیجه مقابله با خسارات سیل ، تغذیه و تقویت سفره های آب زیرزمینی و احیاء مراتع و جنگلها وجود دارد .
در این مقاله پتانسیلهای بهره وری از سیلاب با شناسایی نهشته های کو اترنری در گستره استان و بررسی نقشه های موضوعی زمین شناسی و ژئومرفولوژی، ارزیابی و قابلیت اراضی ، شیب ، تدقیق با تصاویر ماهواره ای TM همچنین کنترل صحرایی و لحاظ شاخصهای سیلخیزی ، ضخامت آبرفت و اقتصادی و اجتماعی، شناسایی و در نهایت ۳۵ مکان از استان خراسان شمالی با وسعت ۰۰۰ ، ۷۳ هکتار مشخص گردید